Trang chủ Đăng nhập Đăng ký Liên hệ
 
0     
 
 
Sắp xếp theo
Xem List thumbnail

DELL PowerEdge R740xd (70173740)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R740xd (70173740)
Intel® Xeon® Silver 4110 8x2.1GHz turbo up 3.0GHz, 11MB cache, 16 threads 16GB ECC DDR4-2666 4 RDIMM, 1.2TB 10krpm SATA RAID Perc H730P 24x3.5" Hotplug HDD, DVD-RW, 2 x Gigabit LAN, iDRAC9 Enterprise, No KB+Mouse, Power Supply 2x750W, Rack 2U
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

108.990.000 VND


DELL PowerEdge R740xd (70181007)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R740xd (70181007)
Intel® Xeon® Silver 4110 8x2.1GHz turbo up 3.0GHz, 11MB cache, 16 threads 16GB ECC DDR4-2666 4 RDIMM, 4TB 7.2krpm SATA RAID Perc H730P 12x3.5" Hotplug HDD, DVD-RW, 2 x Gigabit LAN iDRAC9 Enterprise, No KB+Mouse, Power Supply 2x750W ,Rack 2U.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

104.990.000 VND


DELL PowerEdge R740 (70163179)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R740 (70163179)
2 x Intel® Xeon® Silver 4114 10x2.2GHz turbo up 3.0GHz, 13.75MB cache, 20 threads 2 x 16GB ECC DDR4-2666 4 RDIMM, 4TB 7.2krpm SATA RAID Perc H730P+ 8x3.5" Hotplug HDD, DVD-RW, 2 x Gigabit LAN iDRAC9 Enterprise, No KB+Mouse, Power Supply 2x750W, Rack 2U.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

132.990.000 VND


DELL PowerEdge R740 (70159246)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R740 (70159246)
2 x Intel® Xeon® Silver 4110 8x2.1GHz turbo up 3.0GHz, 11MB cache, 16 threads, 2 x 16GB ECC DDR4-2666 4 RDIMM, 1.2TB 10krpm SATA RAID Perc H730P+ 16x2.5" Hotplug HDD, DVD-RW, 2 x Gigabit LAN iDRAC9 Enterprise, No KB+Mouse, Power Supply 2x750W, Rack 2U.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

118.990.000 VND


DELL PowerEdge R740 (70163178)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R740 (70163178)
2 x Intel® Xeon® Silver 4110 8x2.1GHz turbo up 3.0GHz, 11MB cache, 16 threads,2 x 16GB ECC DDR4-2666 4 RDIMM, 600GB 10krpm SATA RAID Perc H730P+ 8x2.5" Hotplug HDD, DVD-RW, 2 x Gigabit LAN, iDRAC9 Enterprise, No KB+Mouse, Power Supply 2x750W, Rack 2U.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

113.990.000 VND


DELL PowerEdge  R740 (70163860)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R740 (70163860)
Intel® Xeon® Silver 4116 12x2.1GHz turbo up 3.0GHz, 16.5MB cache, 24 threads 16GB ECC DDR4-2666 4 RDIMM, 2TB 7.2krpm SATA RAID Perc H730P 8x3.5" Hotplug HDD, DVD-RW, 2 x Gigabit LAN iDRAC9 Enterprise, No KB+Mouse, Power Supply 2x750W, Rack 2U
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

107.990.000 VND


DELL PowerEdge R740 (70163177)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R740 (70163177)
Intel® Xeon® Silver 4114 10x2.2GHz turbo up 3.0GHz, 13.75MB cache, 20 threads 16GB ECC DDR4-2666 4 RDIMM, 4TB 7.2krpm SATA RAID Perc H730P 8x3.5" Hotplug HDD ,DVD-RW, 2 x Gigabit LAN, iDRAC9 Enterprise, No KB+Mouse, Power Supply 2x750W, Rack 2U
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

99.990.000 VND


DELL PowerEdge R740 (70158770)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R740 (70158770)
Intel® Xeon® Silver 4110 8x2.1GHz turbo up 3.0GHz, 11MB cache, 16 threads 16GB ECC DDR4-2666 4 RDIMM, 600GB 10krpm SATA RAID Perc H730P 8x2.5" Hotplug HDD ,DVD-RW, 2 x Gigabit LAN iDRAC9 Enterprise, No KB+Mouse, Power Supply 2x750W, Rack 2U
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

90.990.000 VND


DELL PowerEdge R740 (70161667)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R740 (70161667)
Intel® Xeon® Silver 4110 8x2.1GHz turbo up 3.0GHz, 11MB cache, 16 threads 16GB ECC DDR4-2666 4 RDIMM, 2TB 7.2krpm SATA RAID Perc H730P 8x3.5" Hotplug HDD , DVD-RW, 2 x Gigabit LAN iDRAC9 Enterprise, No KB+Mouse, Power Supply 2x750W, Rack 2U.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

91.990.000 VND


DELL PowerEdge R740 (70182411)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R740 (70182411)
Intel® Xeon® Bronze 3106 8x1.7GHz 11MB cache, 8 threads, 16GB ECC DDR4-2666 4 RDIMM, 2TB 7.2krpm SATA RAID Perc H730P 8x3.5" Hotplug HDD, DVD-RW, 2 x Gigabit LAN, iDRAC9 Enterprise, No KB+Mouse, Power Supply 2x750W, Rack 2U.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

87.990.000 VND


DELL PowerEdge R740 (70137640)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R740 (70137640)
Intel® Xeon® Silver 4110 8x2.1GHz turbo up 3.0GHz, 11MB cache, 16 threads 16GB ECC DDR4-2666 4 RDIMM, 600GB 10krpm SATA RAID Perc H730P 8x2.5" Hotplug HDD, DVD-RW, 2 x Gigabit LAN, iDRAC9 Enterprise, No KB+Mouse, Power Supply 2x750W, Rack 2U
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

89.990.000 VND


DELL PowerEdge  R740 (70181007)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R740 (70181007)
Intel® Xeon® Silver 4110 8x2.1GHz turbo up 3.0GHz, 11MB cache, 16 threads 16GB ECC DDR4-2666 4 RDIMM, 1.2TB 10krpm SATA RAID Perc H730P 16x2.5" Hotplug HDD, DVD-RW, 2 x Gigabit LAN, iDRAC9 Enterprise, No KB+Mouse, Power Supply 2x750W Rack 2U.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

94.990.000 VND


DELL PowerEdge R740 (70161668)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R740 (70161668)
Intel® Xeon® Silver 4114 10x2.2GHz turbo up 3.0GHz, 13.75MB cache, 20 threads 16GB ECC DDR4-2666 4 RDIMM, 600GB 10krpm SATA RAID Perc H730P 16x2.5" Hotplug HDD, DVD-RW, 2 x Gigabit LAN, iDRAC9 Enterprise, No KB+Mouse, Power Supply 2x750W, Rack 2U
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

102.990.000 VND


DELL PowerEdge R640 (70163181)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R640 (70163181)
Intel® Xeon® Silver 4110 8x2.1GHz turbo up 3.0GHz, 11MB cache, 16 threads 2x16GB ECC DDR4-2666 4 RDIMM, 600GB 10krpm SATA RAID Perc H730P 8x2.5" Hotplug HDD, DVD-RW, 2 x Gigabit LAN iDRAC9 Enterprise, No KB+Mouse, Power Supply 2x750W, Rack 2U
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

111.000.000 VND


DELL PowerEdge R640 (70158768)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R640 (70158768)
Intel® Xeon® Silver 4110 8x2.1GHz turbo up 3.0GHz, 11MB cache, 16 threads 16GB ECC DDR4-2666 4 RDIMM, 600GB 10krpm SATA RAID Perc H730P 8x2.5" Hotplug HDD , DVD-RW, 2 x Gigabit LAN iDRAC9 Enterprise, No KB+Mouse, Power Supply 2x750W, Rack 2U
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

89.900.000 VND


DELL PowerEdge R540 (70169110)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R540 (70169110)
Intel® Xeon® Silver 4110 8x2.1GHz turbo up 3.0GHz, 11MB cache, 16 threads 16GB ECC DDR4-2666 4 RDIMM, 2TB 7.2krpm SATA RAID Perc H730P 12x3.5" Hotplug HDD , DVD-RW, 2 x Gigabit LAN iDRAC9 Enterprise, No KB+Mouse, Power Supply 2x750W, Rack 2U
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

83.990.000 VND


DELL PowerEdge R540 (70163183)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R540 (70163183)
Intel® Xeon® Silver 4114 10x2.2GHz turbo up 3.0GHz, 13.75MB cache, 20 threads 16GB ECC DDR4-2666 4 RDIMM, 4TB 7.2krpm SATA RAID Perc H730P, DVD-RW, 2 x Gigabit LAN, iDRAC9 Enterprise, No KB+Mouse, Power Supply 750W, Rack 2U.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

91.990.000 VND


DELL PowerEdge  R540 (70158762)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R540 (70158762)
Intel® Xeon® Silver 4110 8x2.1GHz turbo up 3.0GHz, 11MB cache, 16 threads 16GB ECC DDR4-2666 4 RDIMM, 2TB 7.2krpm SATA RAID Perc H730P, DVD-RW, 2 x Gigabit LAN, iDRAC9 Enterprise, No KB+Mouse, Power Supply 750W, Rack 2U.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

79.990.000 VND


DELL PowerEdge R540 (70182412)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R540 (70182412)
Intel® Xeon® Bronze 3106 8x1.7GHz 11MB cache, 8 threads, 16GB ECC DDR4-2666 4 RDIMM, 2TB 7.2krpm SATA RAID Perc H730P, DVD-RW, 2 x Gigabit LAN iDRAC9 Enterprise, No KB+Mouse, Power Supply 750W, Rack 2U.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

76.990.000 VND


DELL PowerEdge R440  (70165061)
Chọn so sánh
Rating 0
PowerEdge R440 (70165061)
Intel® Xeon® Silver 4114 10x2.2GHz turbo up 3.0GHz, 13.75MB cache, 20 threads 16GB ECC DDR4-2666 4 RDIMM, 600GB 10krpm SATA RAID Perc H330, 8x2.5" Hotplug HDD, DVD-RW, 2 x Gigabit LAN iDRAC9 Enterprise, No KB+Mouse, PSU 1x550W, Rack 1U
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

82.990.000 VND


DELL PowerEdge R440 (70158761)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R440 (70158761)
Intel® Xeon® Silver 4110 8x2.1GHz turbo up 3.0GHz, 11MB cache, 16 threads 16GB ECC DDR4-2666 4 RDIMM, 1.2TB 10krpm SATA RAID Perc H330, DVD-RW, 2 x Gigabit LAN, iDRAC9 Enterprise, No KB+Mouse, PSU 1x550W, Rack 1U.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

72.990.000 VND


DELL PowerEdge R440 (70163182)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R440 (70163182)
Intel® Xeon® Silver 4114 10x2.2GHz turbo up 3.0GHz, 13.75MB cache, 20 threads 16GB ECC DDR4-2666 4 RDIMM, 600GB 10krpm SATA RAID Perc H330, 4x2.5" Hotplug HDD , DVD-RW, 2 x Gigabit LAN iDRAC9 Enterprise, No KB+Mouse PSU 1x550W Rack 1U.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

82.490.000 VND


DELL PowerEdge R440 (70160069)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R440 (70160069)
Intel® Xeon® Bronze 3106 8x1.7GHz 11MB cache, 8 threads, 8GB ECC DDR4-2666 4 RDIMM, 2TB 7.2krpm SATA RAID Perc H330, DVD-RW, 2 x Gigabit LAN iDRAC9 Enterprise, No KB+Mouse PSU 1x550W Rack 1U.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

68.990.000 VND


DELL PowerEdge R340
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R340
Intel® Xeon® E-2134 4x3.5GHz turbo up 4.5GHz, 8MB cache, 8 threads, 16GB ECC DDR4-2666 UDIMM, 1.2TB 10krpm Hot Plug SATA RAID Perc H330, 2 x Gigabit LAN No KB+Mouse PSU 350W Hot Plug Rack 1U.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

54.990.000 VND

Tới trang: