Trang chủ Đăng nhập Đăng ký Liên hệ
 
0     
 
Trang chủ > Dịch vụ

Phòng dịch vụ khách hàng


1. Chức năng và nhiệm vụ

1.1. MỤC ĐÍCH:
- Xác định rõ ràng về vai trò, phạm vi công việc phải thực hiện.
- Làm cơ sở định hướng phát triển phù hợp: Doanh số, thị phần, cũng như nguồn lực …

1.2. PHẠM VI:
- Áp dụng trong phòng Dịch vụ.

1.3.NỘI DUNG:
1,3,1. Sơ đồ tổ chức: 

 

1.3.2. Chức năng:
- Thực hiện việc tìm hiểu sản phẩm mới, hỗ trợ cho nhân viên kinh doanh trong việc tư vấn, test thử
thiết bị trong khi bán hàng.
- Thực hiện việc lắp ráp, cấu hình và giao thiết bị cho khách hàng.
- Thực hiện bảo hành sản phẩm do công ty cung cấp ra thị trường.
- Thực hiện dịch vụ bảo hành ủy quyền và dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng.
- Đề xuất nguồn lực , đào tạo nội bộ để đảm bảo cho kế hoạch hoạt động và phát triển.

1.3.3. Nhiệm vụ:
1.3.3.1./ Thực hiện việc tìm hiểu sản phẩm mới, hỗ trợ cho nhân viên kinh doanh trong việc tư vấn, test thử
thiết bị trong khi bán hàng:
- Theo dõi sản phẩm có trên thị trường để cập nhật thông tin sản phẩm, chạy demo test sản phẩm sau
đó giới thiệu lại cho nhân viên trong phòng Kinh doanh.
- Tham gia học hoặc làm việc với nhà cung cấp sản phẩm để nhận thông tin kỹ thuật của sản phẩm.
- Hỗ trợ với nhân viên phòng kinh doanh tư vấn kỹ thuật cho Khách hàng.
- Thực hiện các bước test thử thiết bị cho khách khi có yêu cầu của nhân viên kinh doanh.

1.3.3.2./ Thực hiện việc lắp ráp, cấu hình và giao thiết bị cho khách hàng:
- Thực hiện công việc lắp ráp, cài đặt chương trình (theo quy định của Cty) và cấu hình các thiết bị
theo các Quy trình bán hàng.
- Thực hiện việc vận chuyển, bàn giao thiết bị đến cho khách hàng.

1.3.3.3./ Thực hiện tiếp nhận sản phẩm bảo hành do công ty cung cấp ra thị trường:
- Tiếp nhận và xử lý sản phẩm bảo hành theo chính sách của công ty cam kết với khách hàng.
- Theo dõi, đôn đốc và làm thủ tục trả hàng cho khách hàng.
- Đề xuất giải quyết các yêu cầu của khách hàng liên quan đến bảo hành.
- Báo cáo kịp thời với các bộ phận có liên quan để nhanh chóng giải quyết các phát sinh trong công
việc bảo hành, tránh gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh.

1.3.3.4./ Thực hiện dịch vụ bảo hành ủy quyền và dịch vụ theo y êu cầu của khách hàng tăng thu nhập cho
công ty:
- Thực hiện công việc bảo hành ủy quyền cho các đối tác theo phạm vi cam kết giữa các bên.
- Chủ động tìm kiếm khách hàng để xúc tiến ký các hợp đồng dịch vụ, bảo trì.

1.3.3.5./Đề xuất nguồn lực, đào tạo nội bộ để đảm bảo cho kế hoạch hoạt động và phát triển:
- Phân chia nhiệm vụ và bố trí nhân sự rõ ràng thông qua các v ị trí, tổ, bộ phận…
- Đề xuất bổ sung hoặc thay đổi nguồn nhân lực với cấp trên, đảm bảo hoạt động thông suốt.
- Xây dựng các quy chuẩn về kỹ năng chuyên môn và có kế hoạch đào tạo thường xuyên cho nhân
viên trong phòng.
- Lập kế hoạch đánh giá định kỳ, xác định năng lực và hiệu quả công việc của nhân viên trong phòng.
Làm cơ sở khen thưởng kịp thời và công bằng.
- Xây dựng các quy trình, thủ tục … phục vụ quản lý hoạt động của phòng.
- Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá nhằm xác định hiệu quả công việc của các vị trí.
- Lập chỉ tiêu và phân bổ xuống cho các vị trí công việc .
- Điều hành, kiểm soát và báo cáo kịp thời cho cấp trên tiến độ thực hiện công việc.

1.3.3.4. Phạm vi quyền hạn:
- Về chuyên môn: Trực thuộc trực tiếp của Giám đốc công ty.
- Về nhân sự: Được quyền yêu cầu chọn lọc nhân sự trực thuộc .
- Phối hợp: Các trưởng phòng ban trong công ty.
- Về thanh quyết toán trong giao dịch : Mọi thanh toán thông qua thủ tục kế toán của Cty.

2. Quy trình bảo hành - sửa chữa:

 

<-->